12

A. Chiang Kai Shek

B. Mao Zedong

C. Yuan Shih Kai

D. Sun Yat Sen

E. Rao Kwang

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 19, 2022